Torah. Illustrations

Ella Byshevskaya, Mikhail Yakhilevich

from September 21 to October 03, 2018, Roza Azora Gallery